Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ tư - 25/10/2023 21:26
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới. Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW với các nội dung chủ yếu sau đây.
Nội dung tuyên truyền:
- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
- Vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong các cấp Công đoàn; những mô hình hoạt động công đoàn hiệu quả; gương tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, CNVCLĐ giỏi, có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo.
- Mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội; các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn cả nước chào mừng Đại hội.
- Kết quả đại hội công đoàn các cấp; diễn biến, kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phương hướng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028; hoạt động quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết ngay sau khi kết thúc Đại hội.
Một số khẩu hiệu tuyên truyền
- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028!
- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
- Công nhân, viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước!
- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng; hệ thống chính trị và toàn xã hội!
- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!
- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
- Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!
- Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!
- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức triển khai tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gắn với các nhiệm vụ tuyên truyền khác trong năm 2023; chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố tiếp sóng truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổ chức cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng nhiều hình thức.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền về Đại hội; cung cấp thông tin về Đại hội tại các hội nghị báo cáo viên Trung ương và hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo, tạp chí Trung ương. Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, triển lãm, chiếu phim, tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội. Chỉ đạo tuyên truyền, phản ánh về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức Công đoàn.
Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương dành thời lượng tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin, bài về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn để tuyên truyền, phản ánh trước, trong và sau Đại hội.
Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chạy trailer giới thiệu về Đại hội, đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại hội trên các bản tin thời sự trước và trong những ngày diễn ra Đại hội; xây dựng, phát sóng phim tài liệu về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chạy trailer giới thiệu về Đại hội, đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại hội trên các kênh sóng, phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, các đài phát thanh, truyền hình địa phương và các kênh truyền hình thiết yếu tổ chức tiếp sóng trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và sản xuất các chương trình tuyên truyền, cổ vũ Đại hội…

Tác giả bài viết: Nguồn: Website LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây