Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai - 31/08/2020 03:09
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 trang trọng diễn ra trong 02 ngày, từ 24-25/8/2020 tại Nhà khách Tỉnh ủy. Tham dự đại hội có 269 đại biểu chính thức được triệu tập, trong đó bao gồm 27 đồng chí đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa I và 242 đại biểu được bầu từ đại hội cấp cơ sở của 81 TCCS đảng trực thuộc, đại diện cho 4.679 đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, trí tuệ của toàn Đảng bộ Khối.
Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025
Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quang Tùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Tổ công tác chỉ đạo và theo dõi Đại hội Đảng bộ Khối  của Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ.
Qua 02 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối đã diễn ra thành công tốt đẹp và đi đến thống nhất một số nội dung quan trọng sau:
Thứ nhất, Đại hội đã thống nhất cao với những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa I nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần trung thực, khách quan, Đại hội đã đánh giá đúng những kết quả đạt được; đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm; đánh giá được nguyên nhân những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm để đề ra những giải pháp thực hiện trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thứ hai, Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định mục tiêu chủ yếu đó là: “Xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao để ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực. Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”. Nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị giàu đẹp, văn minh”.
- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thống nhất cao những chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:
+ Hằng năm phấn đấu 100% cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trở lên; Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Khối đạt danh hiệu xuất sắc; các doanh nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 5% trở lên; trên 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.
+ 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trên 80% người lao động được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đăng ký rèn luyện nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII.
+ Hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành niệm vụ; Từ 85% đảng viên trở lên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có từ 15% - 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
+ Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 700 đảng viên trở lên.
+ 100% cấp uỷ cơ sở xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác, Chương trình Kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả.
+ Phấn đấu 100% cơ quan, doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính; trên 90%  đơn vị xây dựng được ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo”; phấn đấu 100% cơ quan, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hoá.
- Để thực hiện các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể, Đại hội đã đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, cụ thể:
+ Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, BCH Đảng bộ Khối tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành nghiêm các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh để đề ra các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính khả thi nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Một là: Tích cực nghiên cứu tìm ra các biện pháp, giải pháp để góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững cho nền kinh tế của tỉnh; hình thành và phát triển các vùng, hành lang kinh tế; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm, lĩnh vực đột phá và các sản phẩm mũi nhọn, trọng tâm là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.
Hai là: Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển văn hoá - xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao và xây dựng con người mới, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9, khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Ba là: Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thực hiện phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về: phát triển nguồn nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; gắn kết giữa phát triển nguồn nhân lực với ứng dụng khoa học - công nghệ.
Bốn là: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tăng cường đầu tư cho công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phòng chống các dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, rèn luyện y đức người thầy thuốc trong các cơ sở y tế của tỉnh. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Làm tốt công tác an sinh xã hội.
Năm là: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; hoạt động của lãnh đạo chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; thực hiện tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm; tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Sáu là: Chủ động lãnh đạo xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo h­ướng đa dạng hoá ngành nghề, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương và doanh nghiệp. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, năng suất lao động; xây dựng chiến lư­ợc kinh doanh phù hợp, nhằm tạo uy tín cao trên thị tr­ường, đảm bảo phát triển bền vững và tăng sức cạnh tranh.
Bảy là: Cần rà soát lại năng lực sản xuất, nâng cao trình độ nhân lực; kiểm soát tốt chi phí, xây dựng các giải pháp, kế hoạch đầu tư có hiệu quả. Tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật hiện đại, đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến quy trình. Nâng cao năng lực quản lý và mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng cường tính cạnh.
+ Về thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đại hội xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:
Công tác chính trị tư tưởng: tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, kiên quyết đấu tranh với những thông tin sai trái, thù địch. Chú trọng công tác nắm bắt dư luận xã hội và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh về tư tưởng; củng cố sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện có hiệu quả việc chào cờ, sinh hoạt dưới cờ và Diễn đàn sinh hoạt chi bộ hằng năm. Thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý các cấp, người đứng đầu. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.
Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên: Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể quần chúng. Xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy theo quy định của Trung ương phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. 
Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, phát huy vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của từng cấp ủy viên, đảng viên. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, diễn đàn. Thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên.
Công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Kịp thời phát hiện, kiểm tra ngăn ngừa và xử lý khi tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không để có vụ việc tồn đọng kéo dài.
Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: Chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh uỷ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác nội chính. Ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản theo quy định. Đẩy mạnh công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và công dân.
Công tác Dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ: Tăng cường công tác dân vận chính quyền trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động về công tác dân vận trong thời kỳ mới. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, hiểu dân; tăng cường cải cách hành chính trong công tác tiếp dân, thực hiện tốt quy chế đối thoại; xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị chính đáng của của dân.
Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể chính trị - xã hội: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, chăm lo xây dựng các đoàn thể trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ các cấp: Sau Đại hội tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế, quy định, kế hoạch công tác sát với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng. Gắn đổi mới phương thức lãnh đạo với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Đổi mới phong cách lề lối làm việc của cấp uỷ các cấp; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Nâng cao chất lượng các văn bản của cấp uỷ đảm bảo thiết thực, khả thi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.
Thứ ba, Đại hội đã thảo luận và thông qua nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thứ tư, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu 26/27 đồng chí (bầu khuyết 01 đồng chí để kiện toàn sau đại hội) có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa II đã bầu 09 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm:
1. Đồng chí: Nguyễn Khánh Vũ;
2. Đồng chí: Hồ Văn Chính;
3. Đồng chí: Nguyễn Xuân Minh;
4. Đồng chí: Hồ Văn Phúng;
5. Đồng chí: Đỗ Thanh Quế;
6. Đồng chí: Dương Xuân Hiền;
7.Đồng chí:  Nguyễn Trung Hải;
8. Đồng chí: Nguyễn Cảnh Hưng;
9. Đồng chí: Nguyễn Đức Hùng.
Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ - Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I được tín nhiệm bầu tái cử Bí thư Đảng ủy Khối khóa II; đồng chí Hồ Văn Chính - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối được tín nhiệm bầu tái cử Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối được tín nhiệm bầu tái cử Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Ban Chấp hành đã bầu 07 đồng chí vào ủy viên UBKT Đảng ủy Khối và bầu chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối khóa II đảm bảo đúng theo nguyên tắc và Điều lệ Đảng quy định.
Thứ năm, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 29 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Kết quả ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Tính đến hết tháng 5/2020, các cơ quan, đơn vị, CBCCVCLĐ thuộc CĐVC tỉnh đã ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tới Ban cứu trợ, UBMTTQVN tỉnh với số tiền 484.794.727đ, số tin nhắn: 6.400 tin, ngoài ra một số đơn vị ủng hộ các nhu yếu phẩm như khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô, nước...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây