Xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị vững mạnh toàn diện

Chủ nhật - 23/08/2020 22:58
* NGUYỄN KHÁNH VŨ, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị (Đảng bộ Khối) được thành lập ngày 1/7/2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, có 81 tổ chức cơ sở đảng với gần 5.000 đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và sáng tạo để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, qua đó lãnh đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.
Xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị vững mạnh toàn diện

Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua là Đảng ủy Khối đã lãnh đạo triển khai tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn đảng bộ qua việc tổ chức quán triệt, học tập kịp thời, sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và duy trì tốt chế độ sinh hoạt, thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, trong đó tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được coi trọng. Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Xây dựng Đảng về đạo đức được chú trọng. 100% cơ quan, doanh nghiệp đã xây dựng và kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được coi trọng. Nhất là việc chuyển giao, tiếp nhận các TCCS đảng, đảng viên; kiện toàn, sắp xếp, thành lập tổ chức đảng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng theo hướng chuyên đề, sát với tình hình thực tiễn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp. Trong sinh hoạt đã phát huy dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác quy hoạch, bố trí cấp uỷ, cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định. Thực hiện tốt quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử theo phân cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nhiệm vụ phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.062 đảng viên, vượt chỉ tiêu kế hoạt hằng năm và cả nhiệm kỳ đề ra.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm có 80 - 85% TCCS đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 15 - 20% TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra 3 tổ chức đảng, 9 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; BTV Đảng ủy Khối, cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở kiểm tra 139 tổ chức cơ sở đảng và 46 đảng viên; giám sát 148 tổ chức đảng và 326 đảng viên; UBKT Đảng ủy Khối và UBKT các đảng ủy cơ sở kiểm tra 66 tổ chức đảng và 3 đảng viên, giám sát 79 tổ chức đảng và 15 đảng viên.

 

thanhtuyen 1033
Các chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng luôn được cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung thảo luận, triển khai thực hiện hiệu quả - Ảnh: HN​

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trong các cơ quan được nâng lên; trong giải quyết công việc của công dân đã chú trọng hơn công tác vận động, thuyết phục; đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Nhân dân được tăng cường.

Phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới, thực sự dân chủ, kỷ cương, sâu sát; làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm và lựa chọn những việc quan trọng và cấp bách nhất để triển khai thực hiện... Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng là nền tảng cơ bản để Đảng ủy Khối lãnh đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc, cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Trong đó, khối các cơ quan đảng đã kịp thời tham mưu BTV Tỉnh ủy cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của trung ương; tham mưu các đề án, chương trình công tác trên các lĩnh vực. Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp tích cực tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khối các cơ quan quản lý văn hóa, xã hội tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục, thể thao; chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh; an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Khối các cơ quan nội chính tích cực tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Khối cơ quan Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với mục tiêu hướng về cơ sở, sát dân, gần dân để tổ chức sôi nổi, hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các TCCS đảng doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong xây dựng chương trình công tác, đề ra nhiều giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, mức tăng trưởng bình quân của các doanh nghiệp trong khối hằng năm đạt từ 8 - 10%, đóng góp trên 20% tổng thu nội địa của tỉnh; đảm bảo duy trì vốn, tài sản nhà nước, các chế độ, chính sách và đời sống cho người lao động.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Khối là quan trọng, thể hiện quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên và các TCCS đảng, gắn với đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu là: Hằng năm phấn đấu 100% các cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trở lên; các doanh nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 5% trở lên; trên 95% cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. 100% cán bộ, đảng viên, CCVC và trên 80% người lao động được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đăng ký rèn luyện nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Hằng năm có trên 80% TCCS đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCS đảng không hoàn thành nhiệm vụ; từ 85% đảng viên trở lên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 700 đảng viên trở lên…

Để hoàn thành những chỉ tiêu này, Đảng bộ Khối triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt, nhất là phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, UBKT đảng ủy và các chi bộ. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị. Coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng thực sự dân chủ, kỷ cương, sâu sát… Bên cạnh đó, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để đảm đương ngày càng tốt hơn vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Với khát vọng cống hiến, với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới để xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển về mọi mặt, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả bài viết: Nguồn: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây