Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ hai - 25/10/2021 05:19
Quyết định số 2135/QĐ-BTCV ngày 19/10/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. BBT xin đăng toàn bộ nội dung của Thể lệ cuộc thi

I.Đối tượng, nội dung, hình thức thi

1.Đối tượng

Tất cả cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị), trừ thành viên Ban Tổ chức, các Ban giúp việc cuộc thi và những bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

2.Nội dung thi

-Các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2030 của tỉnh được ban hành tại Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh.

-Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn theo thời gian quy định của mỗi vòng thi.

3.Hình thức thi

-Cuộc thi được tổ chức với hình thức trực tuyến trên môi trường mạng internet.

-Người dự thi tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ http://thicchc.quangtri.gov.vn hoặc vào các địa chỉ https://quangtri.gov.vn Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Trị; http://noivuquangtri.gov.vn Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Quảng Trị; https://quangtri-ict.gov.vn Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông để tham gia dự thi tại link http://thicchcquangtri.gov.vn

-Thiết bị sử dụng: Người tham gia cuộc thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh.

-Cách thức đăng nhập tham gia cuộc thi: Mỗi người dự thi chỉ được đăng nhập duy nhất 01 tài khoản dự thi với tên đăng nhập và mật khẩu được Ban Tổ chức cuộc thi cấp và gửi theo địa chỉ email cá nhân người dự thi đã đăng ký.

-Các bước tham gia cuộc thi:

+Bước 1: Đăng nhập tham gia cuộc thi theo tên đăng nhập và mật khẩu được Ban Tổ chức cuộc thi cấp.

+Bước 2: Người dự thi nhập đầy đủ các thông tin cá nhân gồm: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ email, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ.

+Bước 3: Tham gia thi (Bấm nút “BẮT ĐẦU THI”).

4.Cách thức thi và thời gian mỗi vòng thi

a.Vòng 1:

-Tất cả cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tham gia dự thi quy định tại điểm 1,mục I của Thể lệ này (kể cả cán bộ lãnh đạo).

-Người dự thi lựa chọn thời gian thi phù hợp trong khoản thời gian thi Vòng 1 được quy định tại điểm I, mục II của Thể lệ này.

-Sau khi đăng nhập tài khoản, cập nhật các thông tin cá nhân, người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong Bộ đề thi được thiết kế sẵn, với tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 20 phút. Thời gian làm bài thi được tính từ lúc người dự thi bấm nút “BẮT ĐẦU THI” cho đến khi bấm nút “NỘP BÀI THI”, hệ thống tự động kết thúc và nộp bài của người dự thi.

-Kết quả bài thi được phần mềm chấm điểm tự động và được hiển thị ngay sau khi người dự thi bấm nút “NỘP BÀI THI”, gồm: Tổng điểm thi, số câu trả lời đúng/tổng số câu trả lời và thời gian hoàn thành bài thi.

-Người dự thi chỉ đăng nhập một lần và thi liên tục trong thời gian quy định. Trong quá trình tham gia dự thi, nếu bị lỗi kỹ thuật, người dự thi không thể tiếp tục thực hiện phần thi thì báo trực tiếp với cán bộ phụ trách cuộc thi của cơ quan, đơn vị (nêu rõ tình trạng lỗi) để tổng hợp gửi Ban Tổ chức cuộc thi (qua Sở Nội vụ); Ban Tổ chức cuộc thi xem xét tình trạng lỗi và quyết định cấp lại tài khoản tham gia thi.

b.Vòng 2:

-Mỗi cơ quan, đơn vị chọn 01 cá nhân đạt kết quả xuất sắc nhất của Vòng 1, tham gia thi trực tuyến tập trung cùng khung giờ trên máy tính tại một địa điểm theo quy định của Ban Tổ chức (Thời gian và địa điểm thi Vòng 2 sẽ có thông báo riêng sau khi có kết quả thi Vòng 1 và danh sách đăng ký thi Vòng 2 của các cơ quan, đơn vị).

-Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong Bộ đề thi được thiết kế sẵn, với tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 25 phút. Thời gian làm bài dự thi được tính từ lúc người dự thi bấm nút “BẮT ĐẦU THI” cho đến khi bấm nút “NỘP BÀI THI”. Nếu hết thời gian thi, người dự thi chưa bấm nút “NỘP BÀI THI”, hệ thống tự động kết thúc và nộp bài thi của người dự thi.

-Kết quả bài thi được phần mềm chấm điểm tự động và được hiển thị ngay sau khi người dự thi bấm nút “NỘP BÀI THI”, gồm: Tổng điểm thi, số câu trả lời đúng/tổng số câu trả lời và thời gian hoàn thành bài thi.

-Người dự thi đăng nhập một lần và thi liên tục trong thời gian quy định. Trong quá trình tham gia dự thi, nếu bị lỗi kỹ thuật, người dự thi không thể tiếp tục thực hiện phần thi thì cần báo trực tiếp với Ban kỹ thuật được phân công phụ trách tại phòng thi để được cấp lại tài khoản tham gia thi.

II.Thời gian tham gia cuộc thi

1.Vòng 1: Thời gian tham gia cuộc thi bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 27/10/2021 và kết thúc vào lúc 24 giờ ngày 31/10/2021 (Trong trường hợp có thay đổi thời gian, Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể).

2.Vòng 2: 01 buổi, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 05-10/11/2021 (Sẽ có thông báo riêng).

III.Bài thi không hợp lệ

-Bài dự thi đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân được quy định tại điểm 3, mục I của thể lệ này.

-Bài dự thi sử dụng các hình thức can thiệp trái phép hệ thống phần mềm trong quá trình thi.

Lưu ý: Đối với người dự thi cố ý chia sẻ thông tin của người khác để dự thi, nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác, có hành vi vi phạm về đạo đức làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn của Cuộc thi thì không được công nhận kết quả thi.

IV.Cách thức chấm thi và căn cứ xếp hạng

1.Điểm bài thi và cách thức chấm thi

a.Điểm bài thi: Tổng điểm bài thi của mỗi vòng thi là 100 điểm, trong đó:

-Vòng 1: Bài thi gồm 20 câu, mỗi câu 05 điểm

-Vòng 2: Bài thi gồm 25 câu, mỗi câu 04 điểm.

b.Cách thức chấm thi:

-Kết quả bài thi được căn cứ theo tổng điểm đạt được và thời gian hoàn thành bài thi.

-Không tính kết quả đối với các bài thi không hợp lệ hoặc có nội dung vi phạm tại Mục II của Thể lệ này.

2.Xếp hạng bài thi

Ban Tổ chức Cuộc thi xếp hạng tập thể và cá nhân của cuộc thi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và quyết định trao thưởng dựa trên các căn cứ sau:

a.Đối với xếp hạng tập thể:

-Tỷ lệ số lượng tham gia Cuộc thi/số lượng thuộc đối tượng tham gia cuộc thi của mỗi đơn vị theo quy định tại điểm 1, Mục I của Thể lệ này.

-Kết quả của các cá nhân Vòng 1, Vòng 2 và kết quả thi Vòng 1 của toàn đơn vị.

-Thời gian hoàn thành Cuộc thi của toàn đơn vị.

b.Đối với xếp hạng cá nhân

-Căn cứ kết quả thi của cá nhân theo kết quả thi Vòng 2.

-Trường hợp các bài thi có cùng điểm số, Ban Tổ chức xét thêm tiêu chí thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn.Trường hợp các bài thi có cùng điểm số và cùng thời gian hoàn thành, Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

V.Cơ cấu giải thưởng

1.Giải tập thể

-Số lượng: 03 giải, gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba

-Trao Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng:

+Giải Nhất: 3.000.000 đồng

+Giải Nhì: 2.000.000 đồng

+Giải Ba: 1.000.000 đồng.

2.Giải cá nhân

-Số lượng: 05 giải, gồm:

01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.

-Trao Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng:

+Giải Nhất 2.000.000 đồng;

+Giải Nhì: 1.500.000 đồng;

+Giải Ba: 1.000.000 đồng;

+Giải Khuyến khích: 500.000 đồng.

VI.Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc thi

1.Ban Tổ chức cuộc thi tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả cuộc thi trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả cuộc thi.

2.Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là kết quả giải quyết cuối cùng.

VII.Các nội dung liên quan khác

Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức, Ban giúp việc Cuộc thi và các đơn vị, cá nhân tham gia cuộc thi thực hiện nghiêm túc theo Thể lệ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Mọi vướng mắc (nếu có) đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Cải Cách hành chính- Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ), số điện thoại 0233.3552895 để được giải đáp.

Tác giả bài viết: Nguồn: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê các cơ quan, đơn vị ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19

Tính đến ngày 23/6/2021, các cơ quan, đơn vị có CĐCS trực thuộc CĐCS đã vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ đóng góp quỹ ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến UBMTTQVN tỉnh, số tiền 202 triệu đồng,  1532 tin nhắn (76.600.000đ). 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây